ACTA

POLONIAE

PHARMACEUTICA

DRUG RESEARCH

Dwumiesięcznik ukazujący się w języku angielskim od 1994 r. Kontynuator "Acta Poloniae Pharmaceutica", którego pierwszy numer ukazał się w 1937 r.; wznowiony
w 1947 r. od 1948 r. jako kwartalnik wydawany nakładem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 1963-1973 ukazywał się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Publikuje oryginalne prace ze wszystkich dziedzin farmacji, streszczenia prac habilitacyjnych oraz notatki laboratoryjne.

A bimonthly appearing in English since 1994, which continues “Acta Poloniae Pharmaceutica”, whose first issue appeared in December 1937. The war halted the activity of the journal’s creators. Issuance of “Acta Poloniae Pharmaceutica” was resumed in 1947. From 1947 the journal appeared irregularly, initially as a quarterly, then a bimonthly. In the years 1963 – 1973 alongside the Polish version appeared the English edition of the journal. Starting from 1974 only works in English are published in the journal. Since 1995 the journal has been appearing very regularly in two-month intervals (six books a year). The journal publishes original works from all fields of pharmacy, summaries of postdoctoral dissertations and laboratory notes.